White House Takes Action On 3 Controversies (VIDEO) | Roland Martin Reports

White House Takes Action On 3 Controversies (VIDEO)