Nelson Mandela: Make Poverty History (VIDEO)

Make poverty history – Nelson Mandela Speech